Algemene voorwaarden

De levering van uw bestelling:

Wij verzoeken u om uw bestelling na ontvangst direct te controleren op volledigheid. Mocht u afwijkingen constateren met betrekking tot het ontvangen aantal en de inhoud, neemt u dan contact met ons op. Wij doen ons uiterste best om alle bestellingen zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen. Mocht een bestelling binnen 3 werkdagen na verzending uit ons magazijn nog steeds niet bij u afgeleverd zijn, dan raden we u aan zo snel mogelijk contact op te nemen met ons

Garantie
• A.G. Computers verbindt er zich toe steeds de wettelijke Consumenten garantie toe te passen van 24maanden.
• De garantie is meestal van de “carry-in” type en geldt op onderdelen en uurloon, d.w.z. de klant dient het materiaal aan te bieden bij A.G Computers.
• Na het constateren van de fout in onze technische dienst worden de voor garantie in aanmerking komende onderdelen hersteld of vervangen. Eventueel dienen wij het materiaal aan de fabrikant of importeur op te sturen voor herstelling of omruiling.
• Eventuele vervoerskosten tussen de klant en A.G. Computers zijn eveneens niet inbegrepen in de garantie.
• Tijdens de duur van herstellingen kan de klant geen schadevergoedingen eisen A.G. Computers voor het onbeschikbaar zijn van de onderdelen het gehele systeem.
• Eveneens dient het geldige aankoopbewijs voorgelegd te worden aan A.G. Computers.
• De garantie dekt alleen defecten die kunnen optreden bij “normaal” gebruik.
• Defecten die voortkomen uit verkeerd gebruik, of onoordeelkundige technische ingrepen (vb. low-level formatteren van de harddisk, ondeskundig gemonteerde uitbreidingen, door statische elektriciteit vernielde componenten, verkeerde montage, e.d.) vallen steeds buiten garantie.
• Gebruik in extreme omstandigheden (zeer hoge of zeer lage temperaturen, zeer stoffige of vochtige omgeving) vallen buiten garantie.
• Nieuwe onderdelen die mogelijk defect zijn geraakt bij montage door de klant worden nooit direct omgeruild, maar maken steeds het voorwerp uit van een nader onderzoek betreffende de oorzaak van het eventuele defect.
• Uitgesloten van iedere aanspraak op garantie zijn:
• Defecten die door beschadiging, foutieve aansluiting of verkeerde bediening zijn ontstaan.
• Slecht of niet functioneren van een toestel door wijzigingen aangebracht in geïnstalleerde software of CMOS-setup.
• Ingrepen uitgevoerd aan het apparaat door de klant of een onbevoegde derde.
• Vroegtijdige slijtage te wijten aan abnormaal gebruik.
• Schade veroorzaakt door overmacht. (Blikseminslag, water- en brandschade)
• Schade ontstaan door transport bij gebrek aan de originele verpakking.
• Schade veroorzaakt door virusinfectie.
• Apparatuur waarvan het waarborgzegel werd verbroken, het serienummer of een geldigheidsdatum onherkenbaar werd gemaakt of verwijderd.

Garantieprocedure

Wanneer u een product van ons ontvangt, zorg dan dat u altijd de gebruiksaanwijzingen op de verpakking of in de meegeleverde handleiding opvolgt. Voor problemen met printersupplies adviseren wij om de handleiding van uw printer te raadplegen, hierin staan de meest voorkomende problemen en de bijbehorende oplossingen beschreven.

Indien een product direct na ontvangst niet goed of naar behoren functioneert, en u heeft de gebruiksaanwijzingen correct opgevolgd, neemt u dan contact op met onze klantenservice (0486/03.54.06).

Mocht blijken dat het product toch defect bij u is afgeleverd, dan zullen wij uw bestelling kosteloos omruilen of u een ander voorstel doen.

Wanneer u een product naar ons terug wilt sturen voor garantie, vragen wij u om de onderstaande procedure te volgen:

Neem (binnen de garantietermijn) contact op met onze klantenservice voor het aanvragen van een RMA-nummer (Return Material Authorisation).

Voeg een kopie van uw factuur bij.
Zorg dat de onderstaande gegevens duidelijk op het pakket vermeld staan:
• Uw naam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• De omschrijving van het probleem
• Uw RMA-nummer
• Het oorspronkelijke ordernummer
Zorg dat het betreffende product zorgvuldig verpakt is voor u het verzendt.
Stuur het defecte product uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van het RMA-nummer retour.
Let op: u draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de retourzending. Wij raden dan ook aan om uw pakket aangetekend te verzenden en het verzendbewijs zorgvuldig te bewaren.

Algemeen:

Klachten: Eventuele klachten dienen A.G. Computers te worden toegezonden per aangetekend schrijven, en dit binnen de acht kalenderdagen na levering voor klachten inherent aan de geleverde prestaties, en binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum voor klachten inherent aan de facturatie. Na voormelde termijnen zullen prestaties en facturen beschouwd worden als definitief aanvaard.

Ongeldige bepalingen: Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden om welke reden dan ook niet van toepassing zou(den) zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd geldig en van toepassing.

Toepasbaar recht en bevoegde rechtbanken:

Op deze overeenkomst gesloten met A.G. Computers is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met deze overeenkomst zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken van het arrondissement Oostende.

Bij niet betaling:

Elke som welke verschuldigd is aan A.G.Computers, doch niet betaald op factuur vermelde vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 50€ en verwijlintresten gelijk aan 5% op jaarbasis. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur doet toegekende kortingen vervallen en maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Ook zullen alle diensten die lopend zijn bij A.G. Computers op non actief gezet worden tot betaling word ontvangen op onze rekening.